Choď na obsah Choď na menu
 


anjeli a archanjeli

8. 12. 2009

 

Obrázok

MODLITBA

 

PANE ,učiň ma nástrojom Tvojej vôle ,

Tam , kde je nenávisť , daj mi priniesť lásku .

Tam , kde je urážka , daj mi priniesť odpustenie .

Tam , kde je nesúlad , daj mi priniesť jednotu .

Tam , kde sú pochybnosti , daj mi priniesť vieru .

Tam , kde je žiaľ , daj mi priniesť nádej .

Kde je smútok , daj mi priniesť radosť . 

Pre toho , kto je v temnote , Bože daj sa mi stať svetlom .

Pomôž mi , Pane ,

aby som viac útechu  rozdával , než aby som bol utešovaný .

Nech viac chápem , ako by chápali mňa .

Nech viac milujem , ako by som bol milovaný .

Lebo dávajúc dostávame , odpúštajúc je nám odpustené , a

umieraním sa rodíme k večnému životu .

 

A vtedy sa uskutoční sa zázrak , a jeden zázrak bude nasledovať za druhým a zázrakom nebude koniec . 

 

Pomôž mi Pane , učiň ma nástrojom Tvojej vôle . 

 

Svätý František z Assisi 

  

Obrázok

 

 

HYMNUS NA LÁSKU

 
Trinásta kapitola z Prvého listu svätého Pavla - apoštola - Korinťanom ,
napísaného asi okolo roku 57 v Efeze , Písmo väté , s. 2410 .

 

13.  Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými

a lásky by som nemal ,

bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal . 

 

A keby som mal dar proroctva a poznal všetký tajomstvá

a všetku vedu , a keby som mal takú silnú vieru ,

že by som vrchy  prenášal , a lásky by som nemal ,

ničím by som nebol .

 

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu

a keby som obetoval svoje telo , aby som bol slávny ,

a lásky by som nemal ,

nič by mi to neosožilo .

  

Láska je trpezlivá , láska je dobrotivá ,

nezávidí, nevypína sa , nevystatuje sa ,

nie je hanebná , nie je sebecká , nerozčuľuje sa ,

nemyslí na zlé , neteší sa z neprávosti ,

ale raduje sa z pravdy .

 

Všetko znáša , všetko verí , všetko dúfa , všetko vydrží .

 

LÁSKA NIKDY NEZANIKNE .

 

Proroctvá prestanú , jazyky zamĺknú a poznanie pominie .

Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme .

 

Ale keď príde to , čo je dokonalé ,

prestane , čo je len čiastočné .

 

Keď  som bol dieťa , hovoril som ako dieťa ,

poznával som ako dieťa , rozmýšľal som ako dieťa .

Keď som sa stal mužom ,

zanechal som detské spôsoby .

 

Teraz vidím len nejasné ,

akoby v zrkadle ,

no potom z tváre do tváre .

Teraz poznám iba čiastočne ,

ale potom budem poznať tak ,

ako som aj ja poznaný .

 

A teraz ostávajú tieto tri - 

 

- VIERA , NÁDEJ , LÁSKA -

 

- no najväčšia z nich je LÁSKA .

 Obrázok

STVORENIE SVETA  -  BOH - povedal - BUDIŠ SVETLO -

Obrázok

 Obrázok

DESATORO PRIKÁZANÍ  

 

Ktoré dal boh Židom prostredníctvom

Mojžiša na vrchu Sinaji                                                          

- asi okolo roku 1250 - 1230 pred kristom .

Pôvodné obšírne znenie  je v starozákonnej knihe EXODUS - kniha Mojžišová -

 

- Tu sú stručné znenia -katolické -

 

Prvé tri prikázania upravujú vzťah

 

- medzi Bohom a človekom ,

 

- ostatných sedem vzťahy medzi ľudmi navzájom .

 

1.    Ja som Pán , Boh tvoj ! 

       Nebudeš mať iných bohov okrem mňa ,

       aby si sa im klaňal .

2.    Nevezmeš meno Božieho nadarmo .

3.    Spomni , aby si deň sviatočný svätil .

4.    Cti otca svojho i matku svoju .

5.    Nezabiješ .

6.    Nezosmilníš .

7.    Nepokradneš .

8.    Nepreriekneš krivého svedectva ,

       proti blížnemu svojmu .

9.    Nepožiadaš manželku blížneho svojho .

10.  Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho ,

       ani ničoho , čo jeho je .

 

Obrázok

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky anjeli a archanjeli